• Ombey Village Hunder Nubra Valley Ladakh UT 194101
  • pebbleshunder@gmail.com
  • +91 7051578377